ارتباط با پایگاه

  • کاربر گرامی؛ لطفا قبل از تکمیل فرم، موارد زیر را مطالعه کنید:

    • به منظور ارسال سوال شرعی، از قسمت ارسال سوال شرعی استفاده نمایید.

    • مسئولیت ارسال اشتباه بر عهده ارسال کننده آن است.

  • این فرم به منظور دریافت پیشنهاد یا انتقاد نسبت به ارایه مطالب، مانند محتوا، نمایه و خدمات پایگاه، طراحی شده است و محتوای ارسالی، توسط مدیریت پایگاه مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت لزوم نسبت به اصلاح یا بهبود موارد اقدام شود.

    info@olama.ir