ارتباط با ما

تلفن تماس:  ۳۸۲۴۹۳۵۱ / ۳۸۲۴۹۴۴۵  – ۰۸۳

شماره دورنما (فاکس) :      ۸۲۴۹۴۴۶ – ۰۸۳

آدرس : کرمانشاه ، سراه ۲۲ بهمن ، کوچه آدینه